Xunta de Galicia
Español Galego

Política de privacidade

Para os efectos do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, así como no R.D. 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o regulamento que desenvolve a L.O. 15/1999, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia informa aos usuarios de que os datos obtidos a través da web do catálogo do libro electrónico galego de GaliciaLe recolleranse co único fin de rexistrar as transaccións de xestión de préstamos, lecturas e reservas activas, e obrígase a tratar tales datos dun xeito confidencial e de conformidade co contido do texto legal anteriormente citado. Logo de concluído o prazo de préstamo ou de reserva, conservaranse exclusivamente os datos das transaccións, para os efectos estatísticos, unha vez suprimidos os datos identificativos dos/as usuarios/as.

O/A usuario/a poderá acceder aos seus datos persoais existentes no ficheiro de usuarios de titularidade da Xunta de Galicia. En cumprimento do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, pode, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais, comunicándoo por escrito á Secretaría Xeral de Cultura, como responsable do ficheiro, mediante un escrito ou a través do envío dun correo electrónico a sxc-subdireccion-bibliotecas.cceou@xunta.es. Por calquera destas dúas vías debe indicar o seu nome e apelidos, usuario e enderezo de correo electrónico co que se dese de alta, e achegar unha copia do seu DNI ou NIE.