Consellos de procura útiles

Procura por comodín

Para levar a cabo unha procura por comodín dun só caracter úsase o símbolo ?.

Por exemplo, para procurar "text" o "test" pode usarse:

te?t

Se queremos facer a procura por comodín para varios caracteres, úsase o símbolo *.

Por exemplo, para procurar test, tests o tester, pode usarse:

test*

Tamén se pode usar a procura por comodín no medio dun termo.

te*t

Nota: Non se poden usar os simbolos * ou ? como primeiro caracter dunha procura.

Procuras difusas

Úsase o símbolo ~ ao final dun único termo. Por exemplo para procurar termos que teñan un parecido ortográfico con "roam" úsase a procura difusa:

roam~

Esta procura devolverá termos como "foam" e "roams".

Pódese especificar o parecido que se procura engadindo un parámetro adicional. Este parámetro ten un valor entre 0 e 1, canto máis cercano a 1 sexa o valor maior parecido terán os resultados da procura co termo inicial. Por exemplo:

roam~0.8

Se non se especifica este parámetro o seu valor por defecto será 0.5.

Procuras por proximidade

Úsase o símbolo ~ ao final de varios termos. Por exemplo, para procurar os termos "economics" e "keynes" que estén separados por 10 palabras:

"economics Keynes"~10
Procura por rango

Para levar a cabo unha procura por rango pódense usar os caracteres { }. Por exemplo para procurar un termo que empece por A, B ou C:

{A TO C}

Pódese facer o mesmo con campos numéricos como poden ser os dun ano:

[2012 TO 2014]
Impulsando un termo

Para dar máis valor a un termo na procura, pódese usar o caracter ^. Por exemplo, probando a seguinte procura:

economics Keynes^5

Con ela daráse máis valor ao termo "Keynes".

Operadores Booleanos

Os operadores Booleanos permiten combinar operadores lóxicos e termos. Están permitidos os seguintes operadores: AND, +, OR, NOT e -.

Nota: Os operadores Booleanos deben ir todos en MAIÚSCULAS

AND

O operador AND é o operador de conxunción por defecto. Esto significa que se non se inclúe ningún operador Booleano entre dous termos, o operador usado será AND. O operador AND atopa rexistros nos que ambos termos existan.

Para facer procuras que conteñan as palabras "economics" e "Keynes" úsase:

economics Keynes

ou

economics AND Keynes
+

O operador de obligación ou "+" require que o termo despois do símbolo "+" exista nalgunha parte do campo do registro.

Para facer procuras que deben conter a palabra "economics" e poderían conter a palabra "Keynes" úsase a procura:

+economics Keynes
OR

O operador OR vincula dous termos e atopa os rexistros nos que existan algun deles.

Para atopar documentos que conteñan ou ben "economics Keynes" ou sómente "Keynes" úsase a procura:

"economics Keynes" OR Keynes
NOT

O operador NOT exclúe os rexistros que conteñen o termo que se indica despois do NOT.

Para atopar documentos que conteñan "economics" pero non "Keynes" úsase a procura:

economics NOT Keynes

Nota: O operador NOT non pode ser usado con un só termo. Por exemplo, a siguiente procura no devolverá nada:

NOT economics
-

O operador de prohibición ou - exclúe documentos que conteñan o termo situado despois do símbolo "-".

Para atopar documentos que conteñan o termo "economics" pero non "Keynes" úsase a procura:

economics -Keynes